0903.807.299
44/26 Đường 16, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh